image of vietnamese center banner and logo

HÁT XẨM: Folk Songs of the Blind Traveling Beggars

Phan Gia Anh Thư & Ngô Thanh Nhàn, July 30, 2021

Lyrics

Giạt nước cánh bèo "Like a fern petal in the angry stream"
Style Xẩm Hà Liễu
Sung with đàn nhị "two-string fiddle" by Hà Thị Cầu accompanited by trống mảnh "twin lap drums", and cặp kè "bamboo clappers"

Original lyrics and and draft translation for Giạt nước cánh bèo

Original Vietnamese

English Rough Draft

[00:00] Rao

Introduction music, 2-string fiddle and drums

[00:16] Giạt nước cánh bèo, bấy lâu nay lênh đênh giạt nước cánh bèo đã từng (khi) lưu lạc (mấy) đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân (xuyên tâm) ông trời cao có thấu tình chăng ơ ... đời người mấy lúc vất vả gian truân mà

I have always been tumbling like a fern in the angry stream, I have always been wandering... my unsettled love life that brought me hardship and sufferings (pickup), Oh Heaven on high! Do you know the troubles I'm in?

già... tôi hiềm về liệu bẩy (thì) lo ba

Lưu không

Style instrumental refrain

[01:12] Hiềm (mấy) về liệu bẩy lo ba Bên (mấy) chồng tôi (mấy) quay cũng nặng bên chồng tôi (mấy) coi cũng nặng đức bên cha cao dầy (xuyên tâm) thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày

Oh Heaven on high! Do you know how much trouble I'm in? How many times in one’s life… How many times in your life, you has to go through hardship and sufferings that had aged me quickly… (pickup) I think and think of all paths that led me astray, on the one side, I am burden with the love for my husband, and on the other, the debt of life for my father… Both torture me relentlessly, day and night

Lưu không

Style instrumental refrain

[01:52] Cho (mấy) nên lo lắng đêm ngày đĩa trầu vơi (mà) nước mắt trầu vơi nước mắt tôi chảy đầy cả năm canh.(xuyên tâm) Ngồi một mình sao tôi cứ tủi duyên mình than thân rằng chả bạc tình với ai Thờ ơ gió trúc rồi mưa mai

That’s why I worry sick day and night my betel dish is emptied, but my tears kept running ceaselessly (pickup) I’m sitting here feeling sorry for myself

[02:41] Thờ (mấy) ơ gió trúc mưa mai Ngẩn ngơ (mà) trăm nỗi ngẩn ngơ trăm nỗi tôi dùi mài có một thân (xuyên tâm) Cam (mấy) lòng thân tôi vất vả xa gần không có ai vò mà tôi rối, ai giần tôi đau Chị em ơi bạn đàn bà ta thương lẫn lấy nhau cùng

Alone, I keep feeling sorry for my life I cry for my lot, I cry for my lot but I have never to fail anyone (pickup) I looked away from all temptations, stunt by thousands of problems, I just focus on these duties alone, And invite hardships, far and near, onto myself

[03:31] Chị em ơi lền bà ta thương lẫn nhau cùng, Thuyền quyên nhỡ bước, Thuyền quyên nhỡ bước để má hồng (khi) gian nan (xuyên tâm), Đêm (mấy) ngày mình tôi nghĩ ngợi lo toan, Vất vả (thì) tại số, dở dang tại giời, Có may ra vào được chỗ giếng khơi

I endure alone the hardships far and near (pickup), Nobody messes me up, yet I am all twisted and turned, Nobody steps on me. yet my guts are all in pain (pickup) I am all alone standing in shame and sitting in pain

[04:20] May (mấy) ra vào được giếng khơi, Vừa trong vừa sạch, Vừa trong vừa sạch mát mẻ là nơi cái chỗ thanh nhàn (xuyên tâm), Chả (mấy) may vất vả (khi) gian nan, Vào nơi mà cay đắng phàn nàn với ai, Dạ tôi sầu tuy rằng tôi trong héo ngoài tôi vẫn tươi

I am all alone standing in shame and sitting in pain, I regret that I might not be living all my life with my love (pickup), Then I feel pity for myself, A dreadful life of a woman, These pain and sufferings are fated on every woman, Oh sisters! Do pity for each other

05:10] Dạ tôi sầu tuy rằng trong héo ngoài tươi, Tiếc công (mà) gắn bó, Tiếc công gắn bó để thiệt thòi (mà) lắm ru (xuyên tâm), Phận hồng nhan đã luống công phu, Một trăm (mà) năm mấy biết rằng tu mấy lần, tưởng (đến) khi (ơi anh ơi) bướm dạo (thì) vườn xuân

Oh sisters! As women, we have to empathize with each other, A woman always takes a wrong step, Then she lands in the wrong place she endures hardship and sufferings (pickup), I just think and worry I realize the hardship is our fate, And landing in wrong places it’s the heaven’s will If one is lucky, one lands in an open well

[06:01] Tưởng (đến) khi bướm dạo vườn xuân, Một đêm tuy ít cũng Một đêm ít cũng để (với) lần (mà) chiêm bao (xuyên tâm), Càng (mấy) trông bóng nguyệt (thì) càng cao, Đêm năm canh tôi nằm (mà) tôi nghĩ vận vào cả năm, Đường sầu riêng sao tôi chất để mãi âm thầm ...

If you’re really lucky, you land in an open well, The water is clear, and clean, The water is clear and clean where you can enjoy leisure (pickup) I, like all of you, fall into the wrong places, I must endure hardship, to whom can I complain, All in pain, but, like a flower, I still have to look cheerful

[06:51] Sầu (mấy) riêng chất để âm thầm, Tôi nói ra (mà) lại sợ nói ra lại sợ tiếng (với) tăm chê cười (xuyên tâm), Đường mặt huê mày liễu kém tươi, Càng nghĩ (mà) cơn cớ nghĩ xui dạ sầu, Dạ lòng người khác gì như bể nước non sâu ...

All in pain, yet I have to look cheerful, I can’t feel wasteful for my stupid commitment, The stupid commitment, that keeps me holding on to the short ends (pickup), We are all like golden dragons falling into the pools of mud, we are the smart ones who have to live with the dumb dumbs, how can we not feel all dragged

down… That’s why I continue… in silence

[07:42] Lòng (mấy) người khác gì như bể nước non sâu, Mênh mông (mà) ai biết, Mênh mông ai biết sự ai đâu mà dò (xuyên tâm), Sự tình này khen ai (thì) khéo xót tình cho Bực (mấy) mình nên tôi chỉ muốn giang hồ Bắc Nam, Thà rằng tay tôi (thì) chả giấn cho cam

eeeeeee,

[08:33] Thà (mấy) rằng tay tôi chả giấn cho cam, Giấn (mấy) thời có giấn Giấn thời có giấn để màu chàm nó chả được xanh (xuyên tâm), Trót đa mang vô duyên vào chốn bạc tình, Tôi làm ra thì mang tiếng tung hoành dở dang, Không ngờ rằng anh ơi thì nát đá rồi lại phai vàng

eeeeeee,

[09:24] Ngỡ (mấy) rằng nát đá phai vàng, Thời tôi cũng chả, Thời tôi cũng chả có đa mang mà làm gì (xuyên tâm), Thân phận đàn bà như bông hoa nở một thì, Qua mùa rã cánh xuân thời lo thay, Chỉ tìm nơi phúc đức chỗ cao dầy...

eeeeeee,

[10:14] Tìm (mấy) nơi phúc đức cao dầy, Chả ai ngờ (khi) mắc phải, Ai ngờ mắc phải vướng dây tơ mành (xuyên tâm), Đã (vấy) cam chịu bạc với tình, Số tôi (thì) vất vả không được hiển vinh như người, Biết (mấy) bao nước mắt (thì) mổ hôi ...

eeeeeee,

[11:05] Biết (mấy) bao nước mắt mổ hôi, Ngô đồng hồ dễ, Ngô đồng hồ dễ mấy chồi (mà) cho cam (xuyên tâm), Trót về tay đã giấn chàm, Chả xanh mà tôi phải quyết làm cho xanh Đã (vấy) mang vào chỗ bạc tình ...

eeeeeee,

11:54] Đã (mấy) mang vào chỗ bạc tình, Làm vỡ ra (nên) mang tiếng, Làm ra mang tiếng để tung hoành dở dang (xuyên tâm), Ngờ (mấy) đâu nát đá lại phai vàng, Thời tôi cũng chả có đa mang (mà) làm gì, Thân phận tôi đàn bà như bông hoa nở có một thì ...

eeeeeee,

12:44] Thân (mấy) phận đàn bà cái bông (này) hoa nở một thì qua mùa rã cánh qua mùa rã cánh để xuân thời thì lo thay (xuyên tâm), Tìm (mấy) nơi phúc đức cao dầy, Ai ngờ mắc phải vướng dây tơ mành đã cam chịu bạc với tình ...

eeeeeee,

[13:14] Chung kết

Final rally

HÁT XẨM: Folk Songs of the Blind Traveling Beggars

Phan Gia Anh Thư & Ngô Thanh Nhàn, October 19, 2017

Alternative Lyrics

Giạt nước cánh bèo "Like a fern petal in the angry stream"
Style Xẩm Hà Liễu
Sung with đàn nhị "two-string fiddle" by Hà Thị Cầu accompanited by trống mảnh "twin lap drums", and cặp kè "bamboo clappers"

Vietnamese

English Rough Draft

Rao

Introduction music, 2-string fiddle and drums

Dạt nước cánh bèo, bấy lâu nay lênh đênh dạt nước cánh bèo Đã từng lưu lạc... chữ tình lưu lạc để nhiều, điều vất vả gian truân (xuyên tâm), Trời cao có thấu tình chăng

I have always been tumbling like a fern in the angry stream, I have always been wandering... my unsettled love life that brought me hardship and sufferings (pickup), Oh Heaven on high! Do you know the troubles I'm in?

Lưu không

Style instrumental refrain

Trời mấy cao có thấu tình chăng

Oh Heaven on high! Do you know how much

đòi người mà mấy lúc, đòi người với lúc vất, vả gian truân cho kiếp tôi già (xuyên tâm), Tôi hiềm về liệu bẩy lo ba, đến với chồng thì cũng nặng, bên cha cao dày, thế cho nên một tôi lo lắng cả đêm ngày

trouble I'm in? How many times in one’s life… How many times in your life, you has to go through hardship and sufferings that had aged me quickly… (pickup) I think and think of all paths that led me astray, on the one side, I am burden with the love for my husband, and on the other, the debt of life for my father… Both torture me relentlessly, day and night

Cho mấy nên lo lắng đêm ngày, đĩa trầu vơi mà nước mắt, trầu vơi nước mắt thiếp chẩy đầy cả năm canh... (xuyên tâm), Ngồi một mình mà sao tôi cứ tủi mãi duyên mình

That’s why I worry sick day and night my betel dish is emptied, but my tears kept running ceaselessly (pickup), I’m sitting here feeling sorry for myself

Một mình tôi cứ tủi mãi duyên mình, Than thân mà rằng chả than thân, rằng chả ăn ở bạc tình với ai (xuyên tâm), Thà vấy ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân, cam mấy lòng tôi vất vả nơi xa gần

Alone, I keep feeling sorry for my life, I cry for my lot, I cry for my lot but I have never to fail anyone (pickup) I looked away from all temptations, stunt by thousands of problems, I just focus on these duties alone And invite hardships, far and near, onto myself

Cam lòng thân tôi vất vả xa gần, chẳng ai vò mà rối, Ai vò tôi rối chả có ai giần khúc ruột tôi đau (xuyên tâm), Một mình tôi mới đứng tủi ngồi sầu

I endure alone the hardships far and near (pickup), Nobody messes me up, yet I am all twisted and turned, Nobody steps on me yet my guts are all in pain (pickup), I am all alone standing in shame and sitting in pain

Mình mới tôi đứng tủi ngồi sầu than thân rằng chả, than thân rằng chả bạc đầu với hoa ... (xuyên tâm), Thương mấy thân thời chút phận của đàn bà những điều vất vả ấy là điều chung, Chị em ơi đàn bà thương lấy nhau cùng

I am all alone standing in shame and sitting in pain, I regret that I might not be living all my life with my love (pickup), Then I feel pity for myself, A dreadful life of a woman, These pain and sufferings are fated on every woman, Oh sisters! Do pity for each other

Chị em ơi đàn bà thương lẫn nhau cùng, Thiền quyên nhỡ bước, Thiền quyên nhỡ bước để má hồng vất vả gian nan (xuyên tâm), Đêm mấy ngày mình tôi nghĩ ngợi mà lo toan Vất vả tại số, giở giang tại giời, Có may ra thì tôi thì vào được cái giếng khơi

Oh sisters! As women, we have to empathize with each other, A woman always takes a wrong step, Then she lands in the wrong place she endures hardship and sufferings (pickup) I just think and worry I realize the hardship is our fate, And landing in wrong places it’s the heaven’s will If one is lucky, one lands in an open well

May mấy ra vào được giếng khơi, vò/vừa trong vò/vừa sạch, vò trong vò sạch mát mẻ là nơi chỗ thanh nhàn (xuyên tâm), Chả mấy may thân tôi vất vả mấy gian nan, bước vào nơi mà cay đắng phàn nàn cùng ai, Dạ tôi sầu tuy rằng trong héo ngoài tươi...

If you’re really lucky, you land in an open well The water is clear, and clean The water is clear and clean where you can enjoy leisure (pickup) I, like all of you, fall into the wrong places, I must endure hardship, to whom can I complain All in pain, but, like a flower, I still have to look cheerful

Tôi mới sờ/sầu tuy rằng trong héo ngoài, tươi, tiếc công thì gắn bó, tiếc công gắn bó thiệt thòi mà lắm, Con rồng vàng mà ai đem tắm nước ao tù, người khôn thì ở mấy người ngu mà nặng mình, cho mắy nên tôi phải đèo bòng

All in pain, yet I have to look cheerful, I can’t feel wasteful for my stupid commitment, The stupid commitment, that keeps me holding on to the short ends (pickup) We are all like golden dragons falling into the pools of mud, we are the smart ones who have to live with the dumb dumbs, how can we not feel all dragged down… That’s why I continue… in silence

Chung kết

Final rally